Den stromů pomáhá včelám

18 října 2016


Čtyřicet mladých lip, které hnutí Arnika společně s místními obyvateli a dobrovolníky vysadí 22. října u obce Malé Hoštice na Opavsku, zkrášlí nejen tamní krajinu, na své si přijdou i včely.


Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ, z.s.) se za symbolických 2016 korun stala patronem jednoho z mladých stromků. Včelaři se přidali ke sbírce na podporu výsadby lipek v rámci kampaně Zachraňme stromy. Vybrané peníze pomohou pokrýt výdaje spojené s výsadbou: pořízení kvalitních sazenic, kůlů a dalších ochranných prvků, ale i pracovního vybavení pro dobrovolníky (http://arnika.org/lopatka-pro-alej).


Lípa je nejen českým národním stromem, ale také součástí mnoha včelařských symbolů a vynikající volbou pro včely. „Oceňujeme iniciativu sdružení Arnika a rádi se připojujeme ke smysluplné akci, protože problematika dostupnosti kvalitní včelí pastvy je pro nás nosným tématem. Ačkoliv většina našeho úsilí nyní směřuje ke vzdělávání včelařů a ke snaze o nápravu neduhů českého včelařství, péče o krajinu zůstává jednou z priorit,“ říká Ing. Lukáš Matela, Ph.D., z PSNV-CZ.  


Den stromů připadá na 20. října. Má nám připomenout nezastupitelnou roli tichých velikánů v naší krajině. Stromy zadržují vodu, brání větrné i vodní erozi a svět pod sebou chrání před nenadálými výkyvy počasí. Některé z nich jsou navíc významným zdrojem nektaru a pylu pro naše včely či životním prostorem pro producenty medovice. Vysazením včelařsky významné dřeviny tedy pomůžeme hned dvakrát – stromům i včelám.
„Každý strom, který obohatí zemědělsky intenzivně využívanou krajinu, má svůj význam. Výsadba alejí je proto podporována ze strany MŽP různými dotačními tituly, mezi nejvíce využívané patří Operační program životního prostředí a dále Program péče o krajinu. Aktivity nejrůznějších nadací a zájmových sdružení směřující k obohacení prostoru, ve kterém žijeme, o stromy poskytující mnohostranný užitek si velmi vážím a věřím, že tato nová alej najde v regionu brzy další následovníky,“ dodává Mgr. Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.


Kontaktní osoby: Hana Beranová, média PSNV-CZ, z. s., 731 586 945


Poznámka pro editory:  

 
1.    Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., sdružuje více než 700 včelařů i zájemců o obor. Pro včelaře tu je od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Prioritou spolku je od samého počátku propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných spolkem  a také při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.

www.psnv.cz
www.modernivcelar.eu