PROJEKTY PROJEKT VMS Terapeutický efekt odpařovacích systémů kyseliny mravenčí při léčbě varroózy včel

Terapeutický efekt odpařovacích systémů kyseliny mravenčí při léčbě varroózy včel PDF Tisk Email
Napsal uživatel MVDr. Zdeněk Klíma   
Čtvrtek, 15 Červenec 2010 18:29

Přinášíme další článek se zajímavými informacemi, které se týkají velmi palčivé otázky - tlumení varroózy. Článek byl otisknut v časopise Moderní včelař 2/2010. V této elektronické podobě je navíc přiložen graf s vyhodnocením účinnosti jednotlivých odpařovacích systémů.

 

V následujícím článku bych Vás rád ve stručnosti seznámil s výsledky odborné práce zpracované v závěru studia veterinárního lékařství na VFU Brno. Cílem řešení odborné práce bylo především porovnat vlastnosti a vhodnost odpařovacích systémů Formidol, MiteGoneTM a Nassenheider při použití k tlumení varroózy včel v podmínkách ČR. Veškeré aplikace odpařovacích systémů a následné hodnocení jejich účinnosti proběhlo v podletí roku 2008.

 

Na úvod je třeba poznamenat, že jsem se s prací „trefil“ do sezony abnormální nejen průběhem jara, ale především velmi nízkými stavy kleštíků ve včelstvech v mnohých oblastech České republiky. Bylo opravdu velmi obtížné najít včelstva s vyššími spady kleštíků, která jsem pro mou práci potřeboval. Opravdu kvalitní srovnání tohoto typu lze provést pouze na včelstvech s vyššími až vysokými spady a o ty byla v tomto roce po masivních úhynech včelstev opravdu nouze. Naštěstí se ale nějaká našla, i když původně plánovaný počet včelstev, díky minimálním až nulovým spadům i po kontrolní fumigaci, musel být snížen téměř na polovinu. Celkem bylo do pokusu zahrnuto 136 včelstev na 5 stanovištích v nadmořské výšce od 150 do 350 m.n.m. Spolupracujícím chovatelům byly poskytnuty odpařovací systémy a potřebný objem kyseliny mravenčí zdarma díky grantové podpoře.

 

Metodika

Včelstva vybraná pro testování odpařovacích systémů byla rozdělena do 4 stejně početných pokusných skupin, podle příslušné terapeutické metody včetně kontrolní skupiny. Tři skupiny včelstev byly ošetřeny kyselinou mravenčí v testovaných odpařovacích systémech. Kontrolní skupina byla ošetřena přípravkem Gabon PA 92. Na stanovištích nebyla v průběhu testování ponechána žádná včelstva bez ošetření, kromě sedmi včelstev v kontrolní skupině na stanovišti Lednice.

Podle počátečního písmene použitého odpařovacího systému byly skupiny označeny následovně:

  • skupina F - použit odpařovací systém Formidol
  • skupina N - použit odpařovací systém Nassenheider
  • skupina M - použit odpařovací systém MiteGoneTM
  • skupina K - kontrolní skupina ošetření přípravkem Gabon PA 92.

Pro rozlišení jednotlivých včelstev byla včelstvům také přidělena čísla. Například chovatel na včelnici s celkem 20 včelstvy provedl rozdělení a označení následovně. Včelstva rozdělil do stejně početných skupin tak, aby 5 včelstev mohlo být ošetřeno odpařovacím systémem Formidol, 5 včelstev odpařovacím systémem Nassenheider, 5 včelstev systémem MiteGoneTM a aby 5 včelstev bylo ošetřeno přípravkem Gabon PA 92 jako kontrolní skupina. Včelstva pak byla označena F1, F2, F3, F4, F5, N6, N7 atd. až K20.

Samotná kondice včelstev a jeho síla (počet plně obsednutých nástavků) má na samotný průběh ošetření kyselinou mravenčí spolu s teplotou, úlových systémem a zvoleným odpařovacím systémem zásadní vliv. Proto již při výběru včelstev do pokusných skupin chovatelé postupovali tak, aby všechny skupiny byly, co se týče velikosti a kondice včelstev v jednotlivých skupinách, co nejvíce vyrovnané. Přednostně byla tedy vybrána včelstva, která byla chovná nebo produkční. Výjimečně byla zařazena i včelstva vytvořená v průběhu roku, kdy se testování uskutečnilo (tzv. oddělky). Zásadní údaje o velikosti včelstva byly chovatelé povinni zaznamenat do poskytnutých záznamových archů.

Terapeutická ošetření včelstev pomocí odpařovacích systémů kyseliny mravenčí i ošetření kontrolní skupiny za použití přípravku Gabon PA 92, byla zahájena v rámci jednotlivého stanoviště ve stejný den. Z důvodů mnoha rozdílů mezi stanovišti i rozdílných časových možnostech chovatelů, nebylo možné zahájit ošetření ve shodný den na všech stanovištích současně, což ale nebylo cílem těchto ošetření a není problémem při porovnání následných výsledků jednotlivých stanovišť.

 

Terapeutické ošetření systémem Formidol

Odparné desky Formidol byly aplikovány v den zahájení ošetření v regulačním obalu s otvory a byly aplikovány do vrchního nástavku položením na horní loučky rámků. Regulační otvory byly směrovány do volného prostoru plástových uliček. Pro lepší průběh odpařování byly desky odpařovače podloženy kousky dřívek pro vymezení vzdálenosti mezi loučkami rámků. Takto byly desky aplikovány u včelstev v případě obsedání tří nízkých nástavků (do 20 cm) nebo dvou nástavků vysokých. Pokud včelstvo obsedalo více jak tři nízké nástavky, bylo možno desku aplikovat stejným způsobem, avšak nad třetí nástavek od úlového dna (tj. mezi třetí a čtvrtý nástavek). Desky byly umístěny ve včelstvech vždy nad plodové těleso. Na jedno ošetření u každého včelstva byla použita jedna deska Formidol. Desky byly ve včelstvech ponechány 48 hodin a poté byly odstraněny regulační obaly s otvory a desky vráceny na stejné místo. Nakonec byly ze včelstev desky za další dva dny vyjmuty. Jedno ošetření trvalo tedy celkem čtyři dny. Další ošetření bylo provedeno stejným způsobem za 7 dní od zahájení prvního ošetření. Celkově byla tedy provedena dvě ošetření u každého včelstva v této skupině.


Terapeutické ošetření systémem Nassenheider

Pro každé včelstvo v této skupině byly současně použity dva odpařovače. Každý odpařovač byl naplněn 180 ml kyseliny mravenčí o koncentraci 65 %. Celková dávka kyseliny mravenčí na jedno včelstvo byla tedy 360 ml. Byla použita kyselina mravenčí s koncentrací 65 %. Odpařovače byly vkládány do včelstev podle velikosti a především polohy plodového tělesa. U včelstev na dvou vysokých nástavcích byly odpařovače aplikovány do horního nástavku v poloze za krajní plást od úlové stěny. Obdobným způsobem i u včelstev na nízkých nástavcích, pouze blíže ke středu nástavku (v poloze třetí od stěny). Byla dodržována zásada umístění odpařovačů nad plodové těleso. V případě, že se ještě plodové těleso nacházelo i v horním nástavku, byl mezi plodovým rámkem a rámkem s odpařovačem vždy krycí plást se zásobami. Byly použity pouze velké odpařovací knoty.

Každé včelstvo bylo ošetřeno pouze jednou dlouhodobým odparem kyseliny mravenčí, který trval podle podmínek na jednotlivých stanovištích 14 - 21 dní.

 

Terapeutické ošetření systémem MiteGoneTM

K ošetření každého včelstva byly použity tři poloviny originální desky MiteGoneTM. Každá polovina s obsahem 120 ml kyseliny mravenčí o koncentraci 65 %. Celková dávka kyseliny mravenčí byla tedy na jedno včelstvo 360 ml. Desky byly umístěny u včelstev na dvou vysokých nástavcích do horního ke stěně a stejným způsobem i u včelstev na třech nízkých nástavcích, tedy do horního nástavku. Pokud včelstvo obsedalo více jak tři nízké nástavky, byla dodržována opět zásada aplikace odpařovacího systému nad plodové těleso. Ošetření trvalo podle podmínek na jednotlivých stanovištích 14 - 21 dní.

 

Terapeutické ošetření Gabonem PA 92 (kontrolní skupina)

Ošetření bylo provedeno podle návodu výrobce. Vzhledem k tomu, že odpar kyseliny v dlouhodobých odpařovačích byl kratší než předepsaná doba aplikace tohoto přípravku, byla tato aplikace zkrácena a provedena následná kontrolní fumigace. Všechna včelstva v kontrolních skupinách byla takto ošetřena. Pouze na stanovišti Lednice bylo ponecháno v rámci této skupiny sedm včelstev bez ošetření, poté byla i u těchto včelstev provedena fumigace přípravkem Varidol FUM, stejný den jako u včelstev ošetřených přípravkem Gabon PA 92.

 

 

Sledování spadu roztočů Varroa destructor během ošetření včelstev

V průběhu ošetření byl pravidelně vyhodnocován spad roztočů na podložkách u všech včelstev. Chovatelé sledovali počty roztočů v intervalech maximálně tří dnů, stanoviště Lednice bylo sledováno denně. Spady roztočů chovatelé zapisovali do dodaných záznamových archů.

 

Provedení kontrolní fumigace

Kontrolní fumigace přípravkem Varidol FUM byla provedena ihned po ukončení aplikace kyseliny mravenčí ve skupinách F, N, M a K podle návodu výrobce. U skupiny F bylo nutno na některých stanovištích provést kontrolní fumigaci samostatně pouze u včelstev této skupiny, díky kratší délce ošetření. Kvůli možným imigracím roztočů a nebezpečí zkreslení výsledků, pak nebylo možno provést kontrolní fumigaci u všech skupin současně.

Po provedení fumigace byl stanoven spad roztočů následující den. Kvůli rozdílnosti intervalů dalšího odečtu roztočů na jednotlivých stanovištích, byl pro další vyhodnocení spadů započítán pouze spad roztočů následující den po fumigaci.

 

Výpočet účinnosti použitého ošetření

Základním kritériem sloužícím pro posouzení efektivity použitých odpařovacích systémů, bylo jejich vzájemné porovnání na základě účinnosti.

 

Účinnost byla vypočtena u každého včelstva podle vzorce:

 

                                  ∑ spadu samiček roztočů během ošetření x 100

účinnost =  --------------------------------------------------------------------------------------

                       ∑ spadu samiček roztočů během ošetření + ∑ spadu po fumigaci


Obdobným způsobem bylo postupováno při vyjádření účinnosti ve skupině včelstev podle jednotlivých ošetření. Do celkového hodnocení poté byla zařazena včelstva s celkovými vyššími spady ze všech stanovišť.

Výsledky

Kvůli rozsahovým možnostem vybírám jen pár příkladů průběhů spadů u jednotlivých pokusných skupin na jednom ze stanovišť.

 

Příklad grafického znázornění

Graf 1 - Příklad grafického znázornění

 

spady u skupiny F - Formidol

Graf 2 - Stanoviště X - spady samiček u skupiny F - Formidol (včelstva F7-F12)


spady u skupiny M - MiteGone

Graf 3 - Stanoviště X - spady samiček u skupiny M - MiteGone (včelstva M13-M18)


spady u skupiny N - Nassenheider

Graf 4 - Stanoviště X - spady samiček u skupiny N - Nassenheider (včelstva N25-N30)


spady u skupiny K - s ošetřením Gabonem

Graf 5 - Stanoviště X - spady samiček u skupiny K - s ošetřením Gabonem


Souhrnné výsledky


Celkové souhrnné zhodnocení účinnosti odpařovacích systémů a ošetření Gabonem PA 92 (kontrolní skupiny) podle sumy ( ∑ ) spadů, při započtení výsledků ze všech stanovišť.

Účinnost pro každý odpařovací systém byla vypočítána podle vzorce:


                               ∑ spadů všech včelstev během ošetření x 100

účinnost =  -----------------------------------------------------------------------------

                    ∑ spadů všech včelstev během ošetření + ∑ spadu po fumigaci

 

 

Celková účinnost jednotlivých ošetření

Graf 6 - Celková účinnost jednotlivých ošetření


Závěr

Práce prokázala srovnatelnou účinnost použitých odpařovacích systémů s tradičním ošetřením přípravkem Gabon PA 92. U dlouhodobých odpařovačů byla dokonce zaznamenána vyšší účinnost. Na jednom ze stanovišť byla pozorována velmi nízká účinnost ošetření přípravkem Gabon PA 92 (pouze 25,69 %). Dosažené výsledky je však zapotřebí posuzovat v rámci jedné včelařské sezony a pro obecnější trendy a dlouhodobé potvrzení účinnosti je zapotřebí vícenásobného opakování podobných srovnání na podobně velkém počtu včelstev jako v této práci. Dosažené výsledky účinnosti odpařovacích systémů kyseliny mravenčí potvrzují výsledky zahraničních prací na toto téma. Domnívám se z vlastních zkušeností, že především dlouhodobé odpařovací systémy 65 % kyseliny mravenčí se mohou stát alternativou podletního ošetření. Zejména je potřeba s nimi počítat při vzrůstajících problémech s  rezistentními populacemi roztočů Varroa destruktor vůči pyretroidním účinným látkám v podmínkách ČR.

Děkuji všem zúčastněným chovatelům za jejich trpělivost a čas věnovaný tomuto praktickému posouzení odpařovacích systémů kyseliny mravenčí.

 

MVDr. Zdeněk Klíma

Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, VFU Brno