Stanovisko PSNV k článku předsednictva RV ČSV uveřejněnému ve Včelařství 1/2015

V posledních měsících dochází k stupňování názorových rozporů mezi vedením Pracovní společností nástavkových včelařů a Českého svazu včelařů. Přestože od změny předsednictva ČSV se očekávalo zklidnění situace a iniciativy vedoucí ke spolupráci s ostatními subjekty činnými v oboru, problémy eskalují a přístup ČSV se odráží v článku v časopise Včelařství 1/2015 s názvem Výsledky jednání se státem a ostatními včelařskými spolky. Protože tento článek poškozuje dobré jméno našeho sdružení, rozhodla se rada PSNV-CZ vydat toto stanovisko.

 

Skutečnost, že v oboru včelařství působí více subjektů s různými názory na zásadní problémy oboru, je už několik let faktem, s nímž nelze dělat nic jiného, než jej přijmout a v dobrém pro obor využít. Pro obor je to totiž jedině dobře. Ti, kteří názorovou rozmanitost a otevřenou debatu rovnoprávných účastníků z různých důvodů nepodporují, to mohou vidět jinak. To je svým způsobem pochopitelné, protože tímto stadiem je asi nutno vždy projít. Pro naši komunitu, jež věří ve smysluplnou a na faktech a vzájemném respektu založenou debatu, je to však neakceptovatelné.

 

Vedení PSNV citlivě vnímá existenci neřešených problémů, které ohrožují stabilitu a trvalou udržitelnost českého včelařství. I když jsme původně vznikli jako spolek úzce zaměřený na propagaci moderního úlového systému Langstroth a jednoduchého včelaření, množství neřešených problémů v oboru nás záhy přivedlo k širší angažovanosti. Trvale rostoucí počet členů (nyní již přes 600) je pro nás potvrzením správnosti naší cesty i závazkem k pokračování vývoje tímto směrem. Při hledání řešení celooborových problémů dáváme přednost transparentní veřejné debatě. Na straně vedení ČSV naopak v poslední době pozorujeme zjevnou snahu o izolaci PSNV a jejích odborných argumentů.  

 

Příkladem je projednávání veterinární vyhlášky v prosinci loňského roku, kde se Pracovní společnost nástavkových včelařů snažila prosadit, aby vyšetření zimní měli již nebylo pro včelaře povinné. Jsme přesvědčeni, že laboratorní diagnostika zimní měli zbytečně zatěžuje včelaře i státní rozpočet a při nesprávné interpretaci sumárních výsledků může být pro obor včelařství přímo škodlivá, jak ukázal v praxi i letošní rok bohatý na úhyny. Na předběžné projednání vyhlášky v rámci „kulatého stolu“ občanských sdružení 29. září 2014 jsme nebyli od ČSV pozváni. Na hlavním jednání 27. listopadu v prostorách Státní veterinární správy se jednalo podle předem připravených podkladů, které nám nebyly předem zaslány. My jsme měli připravenou prezentaci s dostatkem odborných argumentů, které zdůvodňovaly naše stanovisko. Údajně pro nedostatek času nám však nebylo umožněno prezentaci představit a naše postoje jsme mohli vysvětlit pouze formou stručného ústního shrnutí.

 

V posledních dnech došlo ze strany vedení ČSV k razantnímu mediálnímu útoku, který má za cíl poškodit dobré jméno PSNV. V časopise Včelařství 1/2015 na stranách 4-6 je zveřejněn článek, který posouvá styl jednání vedení ČSV směrem k dehonestaci našeho občanského sdružení. Zároveň však svým způsobem také střílí do vlastních řad, protože řada členů PSNV jsou také členy a dokonce i funkcionáři ČSV.

 

 

Nepravdy a tendenční manipulace v článku v časopise Včelařství 1/2015:

1. „Vrcholné jednání se všemi včelařskými spolky proběhlo 7. listopadu, kdy se tohoto jednání zúčastnili zástupci včelařských organizací. Tohoto jednání se i přes pozvání nezúčastnili zástupci PSNV a MSVV“.

Zde se evidentně neuvádí pravdivá informace, jelikož PSNV ani MSVV (Mendelova společnost pro včelařský výzkum) na toto jednání pozvání neobdržely. Ani elektronickou formou, ani poštou či telefonicky jsme nebyli o jednání informováni, dozvěděli jsme se o něm až ex post a dodnes neznáme jeho výsledky. Zástupci PSNV a MSVV již také podali žádost na Ministerstvo zemědělství o vysvětlení této situace.

 

2. „Bohužel, podněty, ať již jsou zasílány na Úřad veřejného ochránce práv, na Policii ČR, do Poslanecké sněmovny či na Ministerstvo zemědělství, mají stále stejný rukopis“.

Vedení PSNV se rozhodně ohrazuje, že by vyvíjelo nějakou štvavou kampaň vůči ČSV u státních orgánů, jak je v článku naznačováno. Pokud má vedení ČSV k dispozici podklady, které toto tvrzení dokládají, nechť je předloží.

 

3. „Dne 7. 5. 2014 se uskutečnilo jednání s ostatními spolky včetně PSNV. Zde již bylo nalezení shody obtížnější. PSNV se netajila názorem, že naše území je převčeleno, a proto není na místě plošná podpora včelařů. Dále je nutná kvalifikace u každého začínajícího včelaře a dotace 1.D by měla být zrušena. Toto vedení ČSV odmítlo s tím, že ČR je 9. místě v zemích EU ohledně zavčelení a otázka převčelení je otázka lokální, nikoliv celostátní. “

K převčelení krajiny: PSNV na jednání 7. 5. 2014 upozornila na problémy, které s sebou přináší vysoká míra zavčelení krajiny (hladovění včelstev, zhoršené vztahy mezi včelaři, snadnější přenos nemocí atd.). Není pravda, že z hlediska zavčelení jsme až 9. zemí v EU. Podle statistiky z roku 2010 nám náleží 4. místo v EU (6,3 včelstev/km2). Domníváme se, že plošná finanční podpora včelařům by měla být založena na jiné argumentaci než potřebou ještě vyššího zavčelení.

U dotace 1.D prosazujeme princip, že státní dotace má administrovat stát. V oblasti zemědělských dotací je normální stav, kdy chovatel žádá o dotaci přímo, bez zprostředkovatele. Proč by dotace 1.D měla být výjimkou? Máme konkrétní návrh na způsob administrace, který bude efektivnější, levnější a pružnější. Svéprávný včelař si vše snadno zařídí ze svého počítače, peníze obdrží na účet. To nevylučuje, aby včelařské spolky na základě zmocnění pomohly svým členům s dosažením na dotaci, pokud si tito včelaři nechtějí nebo nemohou dotaci vyřídit sami.

Požadavek nutné kvalifikace začínajících včelařů PSNV prosazovala pouze u krajských dotací, jako alternativu k stavu, kdy bylo podmínkou přijetí žádosti členství v ČSV. PSNV neprosazuje zavedení plošné povinné kvalifikace začínajících včelařů!

 

Co říci závěrem? Předně to, že jsme smutni z toho, že jsme okolnostmi nuceni se k něčemu takovému vůbec vyjadřovat. Nemá to nic společného s tím, proč naše sdružení vzniklo a čím se chce zabývat. V zájmu českého včelařství jsme připraveni znovu zasednout k jednacímu stolu ovšem za podmínky, že náš partner bude jednat férově a debata bude vedena s oboustranným respektem. V opačném případě budeme nuceni prosazovat nutné změny v zájmu oboru bez dohody s ČSV.

Rada PSNV-CZ