Včelařské eurodotace

V souvislosti s prováděním administrace "eurodotací", v souladu s nařízením vlády č. 148/2019 Sb., Vás tímto informujeme o zveřejnění dalších informací, pro včelařský rok 2021/2022.

Včelařské eurodotace jsou určeny chovatelům včel registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Dotace se poskytují na léčiva pro včely, vybavení včelařskými pomůckami a zařízeními na získávání a zpracování medu a ke kočování včelstev, dále pak na ověření kvality medu, na podporu rozšíření včelích matek ze šlechtitelských chovů a na pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel, děti a mládež. Dotaci mohou získat i včelařské spolky na vybraná propagační opatření.

Na odkazu https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi lze nalézt množství relevantních dokumentů, mimo jiné tyto:

 1. Příručka pro chovatele včel - Včelařské eurodotace krok za krokem pro období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022
  (stáhnete zde: Prirucka_pro_chovatele_vcel_platna_pro_obdobi_od_1_8_2021.PDF),
 2. Příručka pro žadatele o podporu včelařství spolufinancovanou z evropských zdrojů (včelařské eurodotace) – aktualizace leden 2021,
 3. Formuláře, přílohy - podoba Požadavků včetně jejich příloh.

 

Organizační pokyny k podmínkám poskytování unijní dotace podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb. pro rok 2022

PSNV-CZ, z.s. v r. 2021/2022 zpracovává pouze:
Požadavky na poskytnutí dotace na opatření rozbory medu

Dotace je určena na úhradu fyzikálně – chemických rozborů medu a rozborů na přítomnost spor Paenibacillus larvae.

Tato dotace je určena pro akreditované laboratoře. Rovněž pro chovatele včel, kteří požádají o úhradu nákladů na rozbory medu samostatně, tj. nikoliv prostřednictvím akreditované laboratoře, a součástí samostatného požadavku bude daňový doklad s vyčíslenou plnou, tj. nedotovanou cenou.

Podmínky pro získání dotace

Formulář požadavku a jeho přílohy:
Požadavek se podává žadateli na formuláři „Požadavek na poskytnutí dotace na opatření rozbory medu r. 2021/2022“ (stáhnete zde: Pozadavek_o_dotaci_-_Uhrada_nakladu_na_rozbory_medu_PSNV_21_22.PDF).

K požadavku na poskytnutí dotace na opatření úhrada nákladů na rozbory medu je nutno doložit:

a) v případě, že požadavek podává akreditovaná laboratoř

 • soupisku provedených rozborů medu (Příloha – elektronicky dle VZORU, tj. formou excelového souboru ve formátu xlsx /přípona v názvu souboru .xlsx / s přesně zachovaným pořadím jednotlivých sloupců) obsahující mj. identifikační údaje chovatelů včel (vč. registračního čísla chovatele), kterým byl rozbor medu proveden
 • kopii dokladu o akreditaci laboratoře

b) v případě že požadavek podává chovatel

 • originály daňových/účetních dokladů, z nichž bude zjevné, že byla uhrazena plná/nedotovaná cena za provedený rozbor
 • kopie dokladu o akreditaci laboratoře

POZOR!:

 • Dotace je poskytována na rozbor maximálně 4 vzorků medu od 1 chovatele včel
 • Vyplněný a podepsaný kompletní třístránkový „požadavek“ zaslat spolu s doklady uvedenými v odstavcích 6.1 a 6.2. „požadavku“ …
 • Požadavek laboratoře – přiložit k požadavku doklad o akreditaci

ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY:

Zúřadování dotace podle NV č. 148/2019 zajišťuje PSNV-CZ, z.s. pro své členy bezplatně.

Pro chovatele včel, kteří nejsou členy PSNV-CZ, z.s, zajišťujeme následně:

 1. Základní administrativní poplatek činí 180,- Kč při požadavku na 1 (jeden) rozbor medu + 40 Kč za každý další jednotlivý rozbor medu.
 2. Po dodání žádosti obdrží žadatel – nečlen PSNV-CZ, emailem zálohový účetní doklad k zaplacení administrativního poplatku.
 3. Požadavek bude zpracováván po zaplacení, kdy bude zaslán příslušný daňový doklad.

TERMÍNY:

Požadavky konečných příjemců přijímá PSNV-CZ, z.s. nejpozději do 10. 7. 2022 (při odeslání doporučenou poštou platí poštovní razítko s tímto datem)

 

Radomír Hykl
Kancelář PSNV-CZ, z.s.
Tel. 773899716
Email: reditel@psnv.cz