Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s.

PSNV-CZ byla založena 8. 12. 2000 v Praze jako součást evropských společností nástavkových včelařů. U jejího zrodu stáli pokrokoví včelaři v čele s dlouholetým neúnavným propagátorem nástavkové technologie a prvním předsedou společnosti  Jindřichem Boháčem. Ihned po svém založení začala Pracovní společnost propagovat nástavkové technologie, pořádat včelařské přednášky a letní školy a zahraniční odborné včelařské zájezdy. V roce 2003 začal Mgr. Vlastimil Protivínský vydávat ve spolupráci s Pracovní společností odborný časopis Moderní včelař. Vydávání časopisu přešlo v roce 2004 na PSNV-CZ a úsilím jeho redakce i spolupracovníků se z něj stal významný odborný časopis v Čechách a na Slovensku.

Pracovní společnost sdružuje stále více aktivních včelařů, kterým nejsou lhostejné širší souvislosti včelařství, opylování, ekologie, kondice a zdravotního stavu včelstev a kteří chtějí přispět svou rukou k dílu.  Svojí jednoduchou organizační strukturou umožňuje vytvářet týmy odborníků a zájemců o nejrůznější aspekty chovu včel a dává jim prostor pro samostatnou práci. Společnost zajišťuje kontakty a setkávání se zahraničními včelařskými odborníky a zprostředkuje svým členům nové poznatky ze včelařského světa.

Z původně úzce zaměřené skupiny chovatelů včel v Langstrothových úlech se během necelého desetiletí stalo široké společenství včelařů, které spojuje jak moderní technologie včelaření v různých typech nástavkových úlů, tak i spolupráce při řešení širších a obecnějších problémů současného chovu včel.

Kousek historie

Včelařství ve střední Evropě a také v České republice má dlouhou historii. Důležité vlastnosti moderní provozní technologie, jako volně zavěšené rámky, umělé mezistěny, medomet a použitelné nástavkové úly, pocházejí z 19. století.  Než byla zavedena metrická soustava, nacházelo se v Evropě mnoho místních délkových měr, a tak se ani včelí úl nevyvíjel v jednotných rozměrech. Výzkum včelařských technologií dlouho neexistoval, a tak se úly a technologie vyvíjely podle toho, jaké znalosti, či spíše domněnky, včelař měl. Zkušenosti pak byly předávány literaturou a silně ovlivněny také národnostně. Dodnes existují ve střední Evropě desítky rámkových měr a úlových typů. Tím se liší včelařství střední Evropy od ostatních asi dvou třetin světa, které ovládla Langstrothova délka rámků (448 mm – 17 2/3").  Tyto úly se tam vyrábějí továrně ve velkých množstvích, a tudíž za příznivou cenu. Typické středoevropské včelařství zůstalo komplikované a je nejnákladnější na světě. Výroba velkého sortimentu úlů v národnostních provedeních a v poměrně malých množstvích může být pouze řemeslná, a tedy drahá. Tato nejednotnost brzdí nejenom rozvoj včelařství, ale vzhledem k předávání zkušeností uplatnitelných pouze pro používaný typ úlu odrazuje i adepty včelaření: „Tři včelaři, pět názorů na nejlepší úl“. Středoevropský vývoj rozběrného díla přes zadem přístupné úly podle Dzierzona a Berlepsche včelařství velmi zkomplikoval. Teprve konkurenční ceny medu ostatního světa v 60. letech minulého století donutily středoevropské včelařství ke změně. Ale i zde byla středoevropská tradice počáteční brzdou. Nástavkové úly se dodnes vyskytují v mnoha národních provedeních a stále se nedá dopustit na izolaci úlových stěn, kterou ostatní svět skoro nepoznal.

Ve středoevropských podmínkách lze s jednoduchým úlem a jednoduchými technologiemi chovu včelařit stejně úspěšně, jako kdekoliv jinde. Stačí se připojit ke zbývajícímu světu a převzít více než stoleté zkušenosti z jednoduchých technologií a z výroby nástavkových úlů. Díky standardizaci půdorysu Langstrothova úlu je možný mezinárodní obchod se včelařským zbožím. Stačí nahlédnou do katalogů a ceníků předních světových výrobců a spočítat si, za jakou čistou cenu si lze pořídit úly a vybavení, nebo pomůcky, které se u nás nevyrábí, kdežto v zahraničí ano.

Založení pracovní společnosti nástavkových včelařů

V Evropě byla založena Pracovní společnost nástavkových včelařů (původně včelařů v Langstrothových úlech) dne 3. září 1978 v Maierhöfen/Allgäu a z počátku měla 31 členů. Dnes má Pracovní společnost národní organizace v 11 evropských zemích. Cíle jsou pro všechny členy společnosti dány stanovami:

  • Zavedení ve světě nejrozšířenějšího Langstrothova nástavkového systému za účelem sjednocení nepřehledného množství úlových systému a rámkových měr k ulehčení mezinárodní spolupráce a srovnatelnosti.
  • Rozšíření světové míry Langstroth k přípravě lepších předpokladů k získávání dalších včelařů tím, že mladým včelařkám a včelařům může být dán do rukou jednotný, výkonný, jednoduchý, a tím i levný úl, který je zvláště vhodný také k samovýrobě.
  • Podporování kompatibilních (slučitelných) úlových systémů usnadňujících přechod na světovou rámkovou míru Langstroth.
  • Podporování pokrokových provozních metod školením slovem a písmem.
  • Poradenství v chovatelských metodách a pod.
  • Objasňovat včelařům nejnovější stav včelařských technologií a jejich účelnost.
  • Podpora mezinárodních setkání na základě mezinárodní výměny zkušeností, zvláště z pohledu Evropské unie.
  • Čerpání a podpora všech včelařských zájmů také s ohledem na udržení ekologické rovnováhy v přírodě.

PSNV-CZ je platným a uznávaným členem Pracovní společnosti nástavkových včelařů v Evropských zemích.